Privacybeleid

 

Publicatie van beeld- of geluidsopnames (foto’s, filmpjes …)

De school publiceert geregeld foto’s van leerlingen op haar website, in de schoolkrant,
via Gimme,…
Het zijn beeld-of geluidsopnames van situaties die deel uitmaken van het gewone
schoolse leven, steeds genomen op een respectvolle manier. Hiervoor vragen we bij de
start van het schooljaar jullie uitdrukkelijke toestemming. Deze toestemming is altijd
intrekbaar. Dit betekent dat er vanaf dan geen beeld-of geluidsopnames van die leerling
mogen worden verwerkt. Op school mogen enkel personeelsleden of personen die
daarvoor een opdracht hebben gekregen, bv. de schoolfotograaf, beeld-of
geluidsopnames maken. Door deze bepaling mogen leerlingen dus zelf geen beeld-of
geluidsopnames maken met bv. hun gsm’s. Dergelijke bepaling in het schoolreglement
over de regelgeving kan een ontradend effect hebben en op die manier deel uitmaken
van de preventiestrategie van de school.
Bij de start van het schooljaar worden er ook klaslijsten met email- adres en
telefoonnummer opgemaakt om de communicatie onder de ouders te vergemakkelijken.
Indien u uw telefoonnummer en email-adres liever niet op de klaslijsten voor
klasgenoten ziet verschijnen dient u ons daarvan op de hoogte brengen.

Schoolreglement elektronisch verspreiden

Het schoolreglement kan schriftelijk of via elektronische drager aangeboden worden en
de ouders moeten zich er schriftelijk akkoord mee verklaren. Dit formulier wordt tijdens
de infodag meegegeven.
Bij elke wijziging van het schoolreglement informeert het schoolbestuur de ouders
schriftelijk of via elektronische drager over die wijziging en de ouders geven opnieuw
schriftelijk akkoord.
Indien de ouders zich met de wijziging niet akkoord verklaren, dan wordt aan de
inschrijving van het kind een einde gesteld op 31 augustus van het lopende schooljaar.