Ziekte en gezondheid

 

Ziekte van uw kind

Zieke kinderen blijven best thuis. Een ziek kind hoort niet op school. Dit is niet prettig voor het kind zelf, noch voor de klasgenootjes en de leerkracht. Indien de kinderen toch naar school komen en nog binnen moeten blijven, dan kan dat alleen met een briefje van de ouders of de geneesheer.

Is uw kind meer dan drie opeenvolgende schooldagen ziek, dan is steeds een medisch attest vereist. Dit attest kan afkomstig zijn van een geneesheer, een geneesheer-specialist, een psychiater, een tandarts, een orthodontist en de administratieve diensten van een ziekenhuis of een erkend labo.

Als het enkel gaat om een consultatie (zoals bijvoorbeeld een bezoek aan de tandarts), dan moet die zo veel mogelijk buiten de schooluren plaatsvinden.

Wanneer een bepaald chronisch ziektebeeld leidt tot verschillende afwezigheden zonder dat telkens een doktersconsultatie noodzakelijk is (bijv. astma, migraine,…) kan na samenspraak tussen school en CLB één medisch attest die het ziektebeeld bevestigt volstaan. Wanneer een afwezigheid om deze reden zich dan effectief voordoet, volstaat een attest van de ouders.

De school zal het CLB contacteren telkens ze twijfels heeft over een medisch attest.

Voor ziekte tot en met drie opeenvolgende schooldagen volstaat een briefje van de ouders. Dergelijk briefje kan evenwel slechts vier keer per schooljaar door de ouders zelf geschreven worden. Dit formulier mag evenwel niet gebruikt worden in de week direct vóór of na een vakantie. Vanaf de vijfde keer is steeds een medisch attest vereist. U verwittigt de school zo vlug mogelijk via mail of telefonisch en bezorgt ook het attest zo vlug mogelijk.

In geval van besmettelijke ziekten of ziekten die een gevaar kunnen opleveren voor andere kinderen, dienen de ouders de school zo vlug mogelijk te verwittigen. De school wint in deze gevallen het advies in van de schoolarts.

Medicatie

Er worden geen geneesmiddelen toegediend aan de kinderen. In uitzonderlijke gevallen kan een ouder aan de leerkracht vragen om toch medicatie toe te dienen. Deze vraag moet bevestigd worden door een schriftelijk attest van de dokter. Dit document vindt u via een snelkoppeling terug op de website van onze school. Op het medicijn staat de naam van het kind,  de dosering, het tijdstip, de wijze van bewaring en eventueel te nemen voorzorgen.

Revalidatie / logopedie

In het gewoon basisonderwijs zijn er twee situaties te onderscheiden waarbij afwezigheden omwille van revalidatie tijdens de lestijden kunnen plaatsvinden:

 • Revalidatie na ziekte of ongeval (max. 150 min. per week, verplaatsingen inbegrepen)
 • Behandeling van een stoornis die is vastgelegd in een officiële diagnose (max. 150 min. per week, verplaatsingen inbegrepen)

Ouders moeten toestemming vragen aan de directeur om hun kind revalidatie te laten volgen tijdens de lesuren.

Om een beslissing te kunnen nemen om revalidatie na ziekte of ongeval toe te staan, moet de school over een dossier beschikken dat minstens de volgende elementen bevat :

 • een verklaring van de ouders waaruit blijkt dat de revalidatie tijdens de lestijden moet plaatsvinden
 • een medisch attest waaruit de noodzakelijkheid, de frequentie en de duur van de revalidatie blijkt
 • een advies van het CLB, geformuleerd na overleg met de klassenraad en ouders, dat motiveert waarom de revalidatie tijdens de lestijden vereist is
 • een toestemming van de directeur voor een periode die de duur van de behandeling, vermeld in het medisch attest, niet kan overschrijden.

Om een beslissing te kunnen nemen om revalidatie als behandeling van een stoornis die is vastgelegd in een officiële diagnose (bijv. dyslexie of dyscalculie) toe te staan, moet de school over een dossier beschikken dat minstens de volgende elementen bevat :

 • een verklaring van de ouders waaruit blijkt dat de revalidatie tijdens de lestijden moet plaatsvinden
 • een advies van het CLB, geformuleerd na overleg met de klassenraad en ouders, dat motiveert waarom de revalidatie tijdens de lestijden vereist is
 • een samenwerkingsovereenkomst tussen de school en de revalidatieverstrekker over de manier waarop de revalidatie het onderwijs voor de leerling in kwestie zal aanvullen en de manier waarop de informatie-uitwisseling zal verlopen
 • een toestemming van de directeur, die jaarlijks vernieuwd en gemotiveerd moet worden.

De directeur van de school neemt, op basis van de verzamelde documenten, de uiteindelijke beslissing of de revalidatie tijdens de lestijden kan plaatsvinden of niet. Deze beslissing wordt door de school aan de ouders meegedeeld.

Stappenplan bij ongeval of ziekte

Eerste hulp: De klastitularis of de persoon gelast met het toezicht dient de eerste zorgen toe. Daarna worden indien nodig de ouders gecontacteerd. In overleg wordt er beslist welke volgende zorgen er genomen dienen te worden. Voor dringende geneeskundige zorgen tijdens de schooluren gaan wij naar de dienst spoedgevallen van het ziekenhuis te Elsene.(500 meter van de school) Vooraleer wij zelf naar de dokter of het ziekenhuis gaan, proberen we steeds telefonisch contact op te nemen met de ouders. Desgewenst kan u zelf naar de dokter van uw keuze gaan.

Wanneer een bepaald chronisch ziektebeeld leidt tot verschillende afwezigheden zonder dat telkens een doktersconsultatie noodzakelijk is (bijv. astma, migraine,…) kan na samenspraak tussen school en CLB één medisch attest die het ziektebeeld bevestigt volstaan. Wanneer een afwezigheid om deze reden zich dan effectief voordoet, volstaat een attest van de ouders.De school zal het CLB contacteren telkens ze twijfels heeft over een medisch attest.

Het tijdelijk onderwijs aan huis

5-jarige kleuters en kinderen van het lager onderwijs hebben recht op tijdelijk onderwijs aan huis, synchroon internet onderwijs of een combinatie van beiden indien volgende voorwaarden tegelijkertijd zijn vervuld:

 • De leerling is meer dan 21 kalenderdagen afwezig wegens ziekte of ongeval;
 • De ouders hebben een schriftelijke aanvraag ingediend bij de directeur van de thuisschool. De aanvraag is vergezeld van een medisch attest waaruit blijkt dat het kind de school niet kan bezoeken en dat het toch onderwijs mag volgen;
 • De afstand tussen de school (vestigingsplaats) en de verblijfplaats van de betrokken leerling bedraagt ten hoogste 10 km.

De directeur zal dan op zoek gaan naar een leerkracht om dit kind 4 lestijden per week onderwijs aan huis te geven. De school maakt afspraken met deze leerkracht om de lessen af te stemmen op de klas van het kind. Eventueel neemt de school in overleg met de ouders contact op met de vzw Bednet. De school en de ouders maken concrete afspraken over opvolging en evaluatie. Chronische zieke kinderen hoeven de wachttijd van 21 kalenderdagen niet te doorlopen

Verzekeringspapieren

Contactpersoon : secretariaat :An Warson

Procedure : de ouders vullen het dossier in, betalen de kosten en bewaren de bewijzen. Daarna geven ze het volledig dossier aan het secretariaat zodat deze het kan bezorgen aan de verzekeringsinstelling. Onze school is verzekerd bij IC Verzekeringen, Handelsstraat 72, 1040 Brussel. Het dossier van de leerlingenverzekering kan op het secretariaat bevraagd worden.