Visie van de school

 

¨Het gezag van het hart doet wonderen¨

We zijn een toffe school waar we leren,
We leren leven,
We leven samen,
Onze school is een wereld! Maar dan in het klein,
Diversiteit is rijk, en dat is fijn!

 

Vanuit een christelijk geïnspireerd mensbeeld streven we een rijk schoolgebeuren na.
Wij willen een plek maken waar ieder kind zichzelf mag zijn.
Waar kinderen leren van volwassenen en waar volwassenen leren van de kinderen.
Het is de kinderlijke verwondering die ons drijft.
Die ons ook optimistisch maakt en ons elke dag weer grenzen doet verleggen.
Natuurlijk is dat niet altijd makkelijk, maar met de nodige zorg lukt dat wel.
Wij zorgen voor elkaar en bieden troost op moeilijke dagen.
En successen vieren we samen!
Dag  na dag.

 

 

Door het aanbieden van kwaliteitsonderwijs…

Onze kerntaak heet nog steeds “onderwijzen” en we noemen onszelf van oudsher “leerkracht”.
Geleidelijk aan ontstonden nieuwe namen voor nieuwe aspecten van deze kerntaak.
Zo zijn we naast lesgever ook gids in het leerproces van leerlingen.
We zijn vakdeskundige en ook coach van een groep jongeren.
Dit ruime takenpakket vraagt blijvende investering in vakbekwaamheid, ontwikkeling van kennis en vaardigheden, permanente vernieuwing van het didactisch handelen en flexibiliteit in het omgaan met diverse groepen.
Permanente professionalisering van alle medewerkers is dus een blijvend aandachtspunt.
We willen immers dat elk kind en elke jongere uitgedaagd wordt om met de eigen talenten aan de slag te gaan,
kansen krijgt om te groeien in zijn persoonlijk levensproject en te zoeken naar zijn specifieke bijdrage aan de samenleving.
De klastitularis heeft in dit proces een bijzondere opdracht als verantwoordelijke voor de klasgroep.

… in een schoolcultuur die het goede bevestigt …

Dit alles in groep beleven schept tal van mogelijkheden. Eigen talenten ontdekken en ontwikkelen lukt enkel in de ontmoeting met de andere en in de waardering van de verschillen.
Zoals de samenleving is ook de school een kruispunt van diverse culturen en tradities.
In dialoog willen we elkaar beter leren kennen en vertrouwen opbouwen tussen alle partners in en rond de school.
Zo ontdekken we de rijkdom van andere tradities en verdiepen we de eigen identiteit. Dat geeft iedereen kansen om te groeien in samenleven en in het onderscheiden van wat al dan niet van belang is in de eigen opgebouwde overtuigingen. Om dit waar te maken willen we een lerende organisatie zijn.
We geloven dat ook ons eigen leerproces gebaat is met een cultuur die het goede bevestigt en het expliciet waardeert. Daarom is het sanctie-arm karakter van onze scholen gefundeerd op een gemeenschappelijke overtuiging:

…groeien we in verbondenheid.


Vanuit onze traditie worden we opgevorderd om elkaar meer te bieden dan een zakelijk partnerschap. We willen een empatische organisatie zijn die zorg draagt voor al haar mensen, en vanuit een groot hart de inspanningen daartoe niet beperkt tot wat regelgeving ons voorschrijft. We geloven trouwens dat we zelf pas ten volle mens kunnen worden door het overstijgen van wat van buiten af wordt opgelegd. In onze scholen scheppen we ruimte om met elkaar de dialoog over zingeving aan te gaan. De boodschap van Jezus Christus is daarbij onze eerste inspiratiebron. Deze dialoog willen we voeren met respect voor de persoonlijke zoektocht van mensen en met waardering voor de inbreng van andere tradities. Op deze wijze willen we groeien in verbondenheid met elkaar, met de natuur en met wat ons als mensen overstijgt. Wij zijn een loyale partner binnen het katholiek onderwijs en onderschrijven zijn opdrachtverklaring.