Schoolraad

 

Schoolraad

Wij werken samen voor uw kind. In onze school wordt de schoolraad samengesteld uit vertegenwoordigers aangeduid door de onderliggende ouderraad en personeelsraad. De leden van de lokale gemeenschap worden vervolgens gekozen door de twee voorgenoemde geledingen. De directeur is geen lid van de schoolraad, maar woont de vergaderingen bij met een raadgevende stem.

De schoolraad duidt zelf een voorzitter aan en bepaalt in haar huishoudelijk reglement op welke wijze nieuwe leden kunnen toetreden tijdens de lopende mandaatperiode. Deze raad wordt samengesteld voor een periode van 4 jaar en vergadert 3x per jaar.

Bevoegdheden :

Rechten en plichten inzake informatie en communicatie

De schoolraad heeft een informatierecht ten aanzien van de directeur en het schoolbestuur. Zij moet personeelsleden, leerlingen en ouders regelmatig informeren.

Adviesbevoegdheid

Telkens het schoolbestuur een beslissing wil nemen over volgende punten, moet het advies vragen aan de schoolraad:

 • de bepaling van het profiel van de directeur
 • het studieaanbod
 • het aangaan van samenwerkingsverbanden
 • de vaststelling van het nascholingsbeleid
 • het beleid inzake experimenten en projecten

Overlegbevoegdheid

Indien het schoolbestuur een beslissing wil nemen over volgende punten dient ze eerst met de schoolraad te overleggen :

 • het opstellen of wijzigen van het schoolreglement
 • het opstellen of wijzigen van de lijst van bijdragen die aan de ouders kunnen worden gevraagd.
 • het opstellen of wijzigen van het schoolwerkplan
 • het opstellen of wijzigen van het beleidscontract tussen school en clb
 • de jaarplanning van extra muros-activiteiten
 • grote infrastructuurwerken
 • de criteria voor de aanwending van de lestijden
 • het welzijns-en veiligheidsbeleid

Het schoolbestuur neemt na advies en/of overleg de eindbeslissing.

-De afgevaardigden:

 Uit de personeelsraad:    Mevr. Els Deleener en Mevr. Marita Van Breedam

Uit de ouderraad :             Mevr. Kathleen Aerts en Dhr. Alexander Steyns

Uit de lokale gemeenschap: Mevr. Nancy Raymaekers , Dhr. Koen Baele

Uit het schoolbestuur:      Mevr. Griet Blondiau

 

Voorzitter   : Dhr. Alexander Steyns

Secretaris  : Mevr. Cilia Vanden Houden