Leerlingenraad

 

In onze school kan op vraag van de leerlingen en in overleg met de directie een leerlingenraad opgericht worden.

De leerlingen kunnen ook individueel of in groep aankloppen bij de directie met eventuele vragen, problemen of suggesties.

 

1. Wat doet de leerlingenraad?

De leerlingenraad vertegenwoordigt alle leerlingen van de 2de en 3de graad van de Lutgardisschool uit Elsene.

De leerlingenraad is de spreekbuis van de leerlingen, komt op voor de mening van de leerlingen, realiseert een aantal activiteiten en werkt mee aan een leuke school.

Als leerlingenraad kunnen we op vraag van de schoolraad, op vraag van de directie of op eigen initiatief onze mening geven over de dagelijkse werking op school en activiteiten door en voor leerlingen organiseren. We ondersteunen de leerlingen van de 1ste graad. Om hen te ondersteunen maken we gebruik van een peter- en metersysteem.

2. Hoe wordt de leerlingenraad samengesteld?

Voorbereiding

Op het einde van een schooljaar duidt de leerlingenraad enkele mensen aan die het volgende schooljaar de leerlingenraad opnieuw zullen opstarten.
Deze leerlingen gaan bij het begin van het schooljaar alle klassen rond en leggen de werking en het doel van de leerlingenraad uit.

Klasvertegenwoordigers

De leerlingenraad bestaat uit klasvertegenwoordigers. Iedere klas duidt in overleg of via een mini verkiezing maximaal twee vertegenwoordigers voor de leerlingenraad aan.

  • Indien dit gebeurt via een verkiezing krijgt iedere leerling één stem en de stemming gebeurt geheim.
  • Wanneer er vanuit een klas niet meer dan 2 kandidaten zijn, zijn deze kandidaten onmiddellijk verkozen.

Werkgroepen

Het kan gebeuren dat de leerlingenraad naar aanleiding van een bepaald onderwerp een werkgroep opricht. Alle geïnteresseerde leerlingen zijn welkom. Ze hoeven niet ‘verkozen’ te zijn.

 

3. Hoe werkt de leerlingenraad?

Voorbereiding

Voorstellen voor nieuwe projecten of te bespreken agendapunten worden doorgegeven aan de voorzitter. De voorzitter bezorgt alle leden van de leerlingenraad minstens een week op voorhand de agenda.

Vergadering

De leerlingenraad vergadert minstens één keer per maand.

Bij de discussie proberen we een consensus te bereiken,maar indien nodig kan er gestemd worden. Ieder lid heeft een stem.

Na de vergadering bespreekt de voorzitter de voorstellen en projecten met de directie.De volgende vergadering vertelt de voorzitter over dit gesprek.

Er wordt een verslag gemaakt door de secretaris. Dit verslag hangen we uit op verschillende plaatsen, op de website, etc. Belangrijke projecten worden aangekondigd in de klassen.

4. Welke functies zijn er binnen de leerlingenraad?

Tijdens de eerste vergadering worden een aantal taken en functies verdeeld.

  • De voorzitter: hij/zij leidt de vergaderingen en zorgt ervoor dat alle leden tijdig een agenda krijgen. Hij/zij gaat voor en na iedere vergadering eens naar de directie om de agendapunten te overlopen.
  • De ondervoorzitter: hij / zij helpt de voorzitter bij zijn taak.
  • De secretaris: hij/zij maakt een verslag van de vergadering en zorgt voor de verspreiding van het verslag.

 

Bij het begin van de eerste vergadering wordt er uitleg gegeven bij de verschillende functies.
Iedereen kan zich kandidaat stellen voor elke functie.
Uit de kandidaten wordt iemand gekozen.
Hierbij heeft iedereen één stem.
De kandidaat met de meeste stemmen is verkozen voor die functie.

5. Hoe kunnen we het huishoudelijk reglement wijzigen?

De leerlingenraad kan dit huishoudelijk reglement steeds wijzigen. Daarvoor moet minstens de helft van de leden van de leerlingenraad aanwezig zijn en de meerderheid de wijzigingen goedkeuren.