CLB Pieter Breughel

 

 Het CLB Pieter Breughel

Opzichterstraat 84

1080 Sint-Jans-Molenbeek

tel : 02 512 30 05

e-mail: brussel@vclb-pieterbreughel.be

                website: www.vclb-pieterbreughel.be

Wat is het CLB?

Het Centrum voor Leerlingenbegeleiding (CLB) is een dienst die informatie, hulp en begeleiding biedt aan leerlingen, ouders, school op vier domeinen:

  • Leren en Studeren
  • Onderwijsloopbaan
  • Preventieve gezondheidszorg
  • Psychisch en sociaal functioneren                                                  

In het CLB werken artsen, maatschappelijk assistenten, pedagogen, psychologen, psychologisch assistenten en verpleegkundigen. De school en het CLB hebben een gezamenlijk beleidscontract opgesteld dat de afspraken en aandachtspunten voor de leerlingenbegeleiding vast legt. De ouders zijn hierover geconsulteerd via de schoolraad. Niet alleen de school, maar ook de leerling zelf of de ouders kunnen het CLB om hulp vragen. De begeleiding waarvoor een CLB instaat, vertoont volgende kenmerken:

Het CLB werkt samen met de school vanuit een onafhankelijke positie.                                                     

-De dienstverlening is gratis en gebonden aan het beroepsgeheim.

-Het belang van de leerling staat centraal.

-De begeleiding is multidisciplinair want verschillende disciplines werken samen.

Op school kunnen ouders het CLB bereiken via de directie, de zorgcoördinator of de leerkracht. De CLB-medewerkers zijn regelmatig aanwezig op school om overleg te hebben.                                       

De werking van het CLB is vooral vraaggestuurd:                                                                                           Een CLB gaat in op vragen van leerlingen, ouders en school.                                                                       De school en het CLB wisselen op contactmomenten relevante gegevens uit.                                           Het CLB noteert deze gegevens, conform de vigerende regelgeving, in het multidisciplinair               CLB-dossier.

 

De volledige tekst over de werking van het CLB staat vermeld in het CLB-decreet van 1 december 1998 en is terug te vinden op de website: www.ond.vlaanderen.be  in de rubriek Edulex.

Het CLB is open:

Elke werkdag van 8u30 tot 12u00 en van 13u00 tot 16u00,

’s maandags tot 18u00.

Tijdens de herfst- en de krokusvakantie.

Het CLB is gesloten:

Tijdens de kerstvakantie (uitgezonderd 2 dagen) en tijdens de paasvakantie.

Tijdens de zomervakantie van 15 juli tot 15 augustus.

Contactpersoon: Sylvie Etien (sylvie.etien@vclb-pieterbreughel.be)

CLB-arts: Wenda Van Engeland (w.vanengeland@vclb-pieterbreughel.be)

Verpleegkundige:  Beatrijs Cassiman

Is CLB-begeleiding verplicht?

Als de school aan het CLB vraagt om een leerling te begeleiden, zal het CLB een begeleidingsvoorstel doen. Als de leerling 12 jaar is, de leeftijd waarvan de regelgever vermoedt dat een leerling voldoende competent is om dit recht zelfstandig uit te oefenen, zet het CLB de begeleiding slechts verder als de leerling hiermee instemt. In het andere geval of als een leerling jonger is dan 12 jaar wordt de begeleiding alleen verder gezet na instemming van de ouders. De leerling en de ouders worden maximaal betrokken bij alle stappen van de begeleiding. De overheid bepaalt daarnaast aan welke regels een begeleidingstraject van het CLB moet voldoen.

 

Er zijn 3 uitzonderingen waarbij de medewerking van de ouders en leerling verplicht zijn:

In geval van spijbelen: leerplichtbegeleiding samen met de school

In geval van preventiemaatregelen i.v.m. besmettelijke ziekten

In het belang van het kind is het nodig dat u volgende besmettelijke  ziekten meldt aan de CLB-arts of aan de schooldirectie:  Bof, buikgriep/voedselvergiftiging (vanaf 2 of meer gevallen binnen een week in een klasgroep) , buiktyphus, difterie, escherichia coli coli, hersenvliesontsteking, hepatitis A en B, impetigo, kinkhoest, mazelen, polio, roodvonk, schurft, schimmelinfecties van de behaarde hoofdhuid en de gladde huid, shigella, tuberculose, varicella en verder ‘alle andere ziekten waarover ongerustheid is’.                                                                                                                                                        Eventueel kan u de website : www.vwvj.be infectieziekten raadplegen. De te nemen maatregelen zullen door het CLB meegedeeld worden.

 In geval van de medische onderzoeken

  • 1e en 2e kleuterklas
  • 1e leerjaar
  • 3e leerjaar
  • 5e leerjaar

Bij sommige medische consulten worden vaccinaties aangeboden. U wordt hierover tijdig geïnformeerd.

De ouders of de leerling vanaf 12 jaar kunnen, via een aangetekend schrijven aan de directeur van het CLB, verzet aantekenen tegen het uitvoeren van een verplicht consult door een bepaalde arts van het CLB. Binnen een termijn van negentig dagen dient de persoon die verzet aantekent, het verplichte consult te laten uitvoeren door een andere arts van hetzelfde CLB, een arts van een ander CLB of een andere arts buiten het CLB die beschikt over het nodige bekwaamheidsbewijs. In dat laatste geval zijn de kosten ten laste van de ouders.

Het CLB legt voor elke leerling waarvoor een begeleiding gestart werd, één multidisciplinair dossier aan. Het houdt hierbij rekening met de geldende regels inzake het beroepsgeheim, de deontologie en de bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

De regels voor de samenstelling, het bijhouden en de vernietiging van het CLB-dossier, evenals de procedure m.b.t. het recht op toegang en het recht op afschrift zijn door de overheid bepaald. Gedetailleerde informatie hierover kan men op het begeleidend CLB bekomen. 

 

De hulpverlening in het CLB is gevat door het Decreet Rechtspositie Minderjarigen.

Meer info is terug te vinden op :

http://www.wvg.vlaanderen.be/jeugdhulp

http://www.wvg.vlaanderen.be/jeugdhulp/05 publicaties/drp min12.htm

 

De school houdt rekening met de privacywetgeving. Ouders krijgen de garantie dat alle persoonlijke gegevens enkel door de directie aangewend worden onder de toepassing van de wet ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer. Ouders hebben het recht deze gegevens op te vragen en zo nodig te laten verbeteren, voor zover ze betrekking hebben op hun kind en zichzelf.

Documenten die gegevens opvragen krijgen de vermelding:

“ Deze gegevens worden door de directie van de school strikt aangewend onder de toepassing van de wet ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer”.

Ouders hebben het recht om informatie over hun kind op te vragen. Ook kan er in overleg met de school en met respect voor de privacy van het gezin een persoonlijk document opgemaakt worden om de overgang naar een andere school, een ander niveau, optimaal te laten verlopen. Dit document kan relevante informatie bevatten over de onderwijsloopbaan van het kind zoals bijvoorbeeld gegevens over onderwijsproblemen, leerstoornissen, belangrijke gegevens van medische aard, schoolrapporten, enz…..