Opvang op school

 

Een Nederlandstalige basisschool in Vlaanderen of in Brussel moet volgens de onderwijsregelgeving instaan voor opvang en toezicht tijdens de periode van de normale aanwezigheid van de leerlingen.

Deze periode loopt vanaf 15 minuten vóór de eerste les ‘s morgens tot 15 minuten na de laatste les ’s middags en vanaf 15 minuten vóór de eerste les ’s namiddags tot 15 minuten na de laatste les ’s avonds. Ook al is onze school hiertoe dus niet verplicht, toch zorgt zij voor meer opvang.

U vindt hieronder enkele belangrijke huishoudelijke regels aangaande de voor- en naschoolse opvang in onze school.

 

Toegangsvoorwaarden

De opvang staat open voor de kinderen van de basisschool Lutgardis. Geen enkel kind wordt gediscrimineerd op grond van ras, nationaliteit, geslacht, geloofs- of levensovertuiging.

De opvang is er enkel en alleen voor ouders die beiden uit werken gaan en hierdoor geen opvang voor hun kinderen hebben. De ouders worden dus verzocht alleen een beroep te doen op de studie en de voor- en naschoolse opvang indien dit echt niet anders kan.

Kinderen die zich voor of na de opvanguren alleen bevinden in de school (of in de omgeving van de school) staan niet onder de verantwoordelijkheid van de begeleid(st)ers van de opvang.

 

Weigering in de opvang

De school kan kinderen in de opvang weigeren omwille van volgende redenen:

  • het gedrag van het kind staat een normale werking van de opvang in de weg, en brengt de kwaliteit van de opvang in het gedrang;
  • het kind vormt een gevaar voor andere kinderen, de begeleid(st)ers of voor zichzelf;
  • het kind kan omwille van medische redenen en de noodzakelijke verzorging, niet (meer) worden opgevangen;
  • een factuur wordt niet betaald;
  • het kind wordt drie maal te laat afgehaald of te vroeg gebracht.

 

Verzekering opvang 

Lichamelijke ongevallen:  De kinderen zijn tijdens de opvang verzekerd voor lichamelijke ongevallen. Bij een lichamelijk ongeval vragen wij u om het aangifteformulier dat u van de school ontvangt, binnen de 48 uur ingevuld terug te bezorgen aan de directeur van de lagere school.

Kinderen die de opvang onderbreken of verlaten zijn voor deze periode niet verzekerd.

In geval van ziekte van een kind tijdens de opvang zijn de eventuele dokterskosten ten laste van de ouders.

Materiële schade: Materiële schade is niet verzekerd. Wanneer kinderen schade toebrengen aan de gebouwen/of materiaal van de school of het personeel, zal dit verhaald worden op de familiale verzekering van de ouders.

 

Contactpersoon voor de naschoolse opvang

De directie van de school staat in voor de inhoudelijke begeleiding, de contacten met de ouders, het personeelsbeleid, de organisatie, de omkadering, en de administratie. Voor vragen, suggesties, of eventuele klachten kan u terecht bij de directie. De begeleid(st)ers staan in voor de opvang en begeleiding van de kinderen, contacten met ouders en registratie van de aanwezigheden.

Voor vragen hieromtrent kan u terecht bij:

Viviane Starck: 0477 250597 

Mevrouw Cilia: 0474 455225