Aanmelden en inschrijven

 

Aanmeldingssysteem

Onze school werkt met een aanmeldingssysteem. We werken hiervoor samen met alle Nederlandstalige basisscholen in Brussel. Bij de aanmelding zullen we je bevragen naar enkele gegevens. Vul die eerlijk in, want bij foute informatie verlies je je recht op inschrijven dat je via de aanmeldingsprocedure verwerft. Alle informatie hierover vind je in de informatiebrochures van het LOP Brussel en op deze website.

Na de aanmeldingsperiode ordenen we de aangemelde leerlingen met de criteria:

 • de plaats van de school of vestigingsplaats binnen de rangorde gemaakt door de ouders
 • de afstand van het domicilieadres van de leerling tot de school of vestigingsplaats of de afstand van het werkadres van een van beide ouders tot de school of vestigingsplaats.  Na de ordening krijg je binnen vier werkdagen informatie of je kind al dan niet gunstig gerangschikt is.

Indien jouw kind gunstig gerangschikt is, word je schriftelijk of via e-mail op de hoogte gebracht wanneer je je kind mag komen inschrijven.

Is je kind niet gunstig gerangschikt, dan kan je in de school een weigeringsdocument ophalen. Op dit weigeringsdocument staat waarom je kind geweigerd werd, op welke plaats in de wachtlijst je kind staat en waar je terecht kan met eventuele klachten.

Alle kleuters en leerlingen worden op de datum van de inschrijving opgenomen in het inschrijvingsregister. Zij worden slechts eenmaal ingeschreven volgens chronologie.

U dient schriftelijk te bevestigen dat het kind niet in een andere school is ingeschreven.

Dit inschrijvingsregister valt weg op de vijfde schooldag van oktober van het schooljaar waarop de inschrijving betrekking heeft. Voor de instappers blijft de volgorde van het inschrijvingsregister behouden tot 30 juni van het schooljaar waarvoor u inschrijft.

Pas wanneer het kind 2,5 jaar wordt is het opgenomen in het stamboekregister en kunnen de ouders de verklaring van inschrijving ondertekenen. Vanaf de instapdatum wordt het kind opgenomen in het aanwezigheidsregister van de klas.

De instapdata zijn:

 • de eerste schooldag na de zomervakantie
 • de eerste schooldag na de herfstvakantie
 • de eerste schooldag na de kerstvakantie
 • 1 februari
 • de eerste schooldag na de krokusvakantie
 • de eerste schooldag na de paasvakantie
 • de eerste schooldag na Ons Heer Hemelvaart

Kleuters die twee jaar en zes maanden worden op een instapdatum worden op die dag in het kleuteronderwijs toegelaten. Voor die instapdatum mag de kleuter niet aanwezig zijn op school.

Toelatingsvoorwaarden eerste leerjaar

Je kind kan pas instappen in het eerste leerjaar als het zes jaar is voor 1 januari van het lopende schooljaar én indien het aan een van de volgende voorwaarden voldoet:

 • het voorgaande schooljaar ingeschreven zijn geweest in een door de Vlaamse Gemeenschap erkende Nederlandstalige school voor kleuteronderwijs en gedurende die periode gedurende ten minste 250 halve dagen aanwezig zijn geweest;
 • indien geen aanwezigheid van 250 halve dagen is het de klassenraad lager onderwijs die beslist. Ouders hebben geen beslissingsrecht. Bij een weigering dient de klassenraad een schriftelijke motivatie aan de ouders te bezorgen en dit vóór de 10e schooldag van september.

Pedagogisch project en schoolreglement

Voorafgaand aan een eerste inschrijving stellen wij u in kennis van het pedagogisch project en van het schoolreglement van de school. Een noodzakelijke voorwaarde voor de effectieve inschrijving is uw instemming met het pedagogisch project en het schoolreglement zoals beschreven in de schoolbrochure. Bovendien vragen wij de ouders elk jaar het document voor kennisname en akkoord te ondertekenen en de eerste week van het schooljaar te overhandigen aan de school.

Doorlopen van inschrijving

Is je kind ingeschreven in onze kleuterschool dan hoeft het zich niet opnieuw in te schrijven bij de overgang naar het eerste leerjaar.

In september van het jaar waarin uw kind 6 jaar wordt, is het leerplichtig en wettelijk verplicht om les te volgen. Ook wanneer het op die leeftijd nog in het kleuteronderwijs blijft, is het dus net als elk ander leerplichtig kind onderworpen aan de controle van regelmatig schoolbezoek.

In het gewoon onderwijs kan een leerling minimum 4 jaar en maximum 8 jaar in het lager onderwijs doorbrengen, met dien verstande dat een leerling die 15 jaar wordt vóór 1 januari geen lager onderwijs meer kan volgen.

De leerlingen zijn verplicht om alle lessen en activiteiten van hun leerlingengroep te volgen. Om gezondheidsredenen kunnen er, in samenspraak met de directeur, eventueel aanpassingen gebeuren.

 

Kinderen van dezelfde leefeenheid

Elk kind dat tot dezelfde “leefeenheid” behoort als een reeds ingeschreven kind, heeft bij de inschrijving voorrang op alle andere nieuwe kinderen.  Worden als kinderen van eenzelfde “leefeenheid” beschouwd:

 • effectieve broers en zussen (hebben twee gemeenschappelijke ouders) al dan niet wonend op hetzelfde adres;
 • halfbroers en halfzussen (hebben één gemeenschappelijke ouder) al dan niet wonend op hetzelfde adres;
 • kinderen die onder hetzelfde dak wonen maar geen gemeenschappelijke ouder(s) hebben.

Om van deze voorrang te kunnen genieten, dient de inschrijving voor het volgende schooljaar te gebeuren volgens de afspraken van het Lokaal Overlegplatform Brussel.

Klascapaciteit

Geen enkele inschrijving wordt aanvaard wanneer de maximale klascapaciteit wordt overschreden. Wij limiteren het aantal kinderen tot 25 in de kleuterschool, tot 24 in de onderbouw en 22 in de bovenbouw. Deze limiet hanteren wij om twee redenen. Vooreerst dienen wij te zorgen voor een optimale veiligheid voor onze kinderen. Rekening houdende met de huidige materiële omstandigheden van onze school (aantal beschikbare lokalen, de grootte van de speelplaats en de eetzaal, de toegang tot de klaslokalen,…), is deze veiligheid verzekerd met klassen van 25/24/22. Ook de kwaliteit van het onderwijs moet voor onze kinderen gegarandeerd blijven. Gegeven ons huidig schoolproject en de huidige wettelijk voorziene budgetten en omkadering achten wij klassen van 25/24/22 de limiet.  Dit getal kan alleen hoger liggen wanneer kinderen de klas moeten overzitten of wanneer er een grotere instroom is vanuit een onderliggende klas.

Weigeren van leerlingen

 •  Eens onze capaciteit bereikt is, wordt elke bijkomende leerling geweigerd. Elke geweigerde leerling krijgt een weigeringsdocument en wordt als geweigerde leerling in het inschrijvingsregister geschreven. Dit inschrijvingsregister valt weg op de zesde schooldag van oktober van het schooljaar waarop de inschrijving betrekking heeft. Voor de onthaalklas blijft de volgorde van het inschrijvingsregister behouden tot de eerste schooldag van september volgend op het schooljaar waarop de inschrijving betrekking heeft.
 • Wanneer je kind beschikt over een verslag dat toegang geeft tot het buitengewoon onderwijs, schrijft de school in onder ontbindende voorwaarde. Als na de inschrijving pas blijkt dat er zo’n verslag is, wordt ze automatisch omgezet in een inschrijving onder ontbindende voorwaarde. Vervolgens organiseert de school overleg met de ouders, de klassenraad en het CLB, over de aanpassingen die nodig zijn om de leerling mee te nemen in het gemeenschappelijk curriculum of om de leerling studievoortgang te laten maken op basis van een individueel aangepast curriculum. Een beslissing volgt binnen een redelijke termijn en uiterlijk na 60 kalenderdagen.
 • Indien na het overleg de school de disproportionaliteit van de aanpassingen bevestigt, wordt de inschrijving ontbonden op het moment dat deze leerling in een andere school is ingeschreven en uiterlijk 1 maand, vakantieperioden niet inbegrepen, na de kennisgeving van de bevestiging van de disproportionaliteit.Wanneer tijdens zijn of haar schoolloopbaan de nood aan aanpassingen voor je kind wijzigt, kan het zijn dat de vastgestelde onderwijsbehoeften van die aard zijn dat ofwel een verslag nodig is dat toegang geeft tot het buitengewoon onderwijs, ofwel een bestaand verslag gewijzigd moet worden. In dat geval organiseert de school een overleg met de klassenraad, de ouders en het CLB. Op basis van dit overleg en nadat het verslag werd afgeleverd of gewijzigd, beslist de school om de leerling op vraag van de ouders studievoortgang te laten maken op basis van een individueel aangepast curriculum of om de inschrijving van de leerling voor het daaropvolgende schooljaar te ontbinden.

Na het onderzoek wordt de beslissing schriftelijk of via e-mail binnen 4 kalenderdagen aan de ouders bezorgd. De ouders krijgen toelichting bij de beslissing van het schoolbestuur door de directeur. Bij weigering kan u bij het Lokaal Overlegplatform terecht en wordt er gezocht naar een oplossing. Een klachtenprocedure bij de Commissie inzake Leerlingenrechten is ook mogelijk.

Inschrijvingen

Voor alle kinderen gebeuren de inschrijvingen voor het schooljaar 2018 – 2019 volgens de afspraken die vastgelegd werden door LOP-Brussel.

Broers en zussen melden zich bij de directie in oktober bij de directie

Voor kinderen geboren in 2017 of vroeger.

Vrije inschrijvingen

Bij de inschrijving dient een officieel document te worden voorgelegd dat de identiteit van het kind bevestigt en de verwantschap aantoont ( het trouwboekje, het geboortebewijs, een identiteitsstuk van het kind zoals een bewijs van inschrijving in het vreemdelingenregister, een reispas,…). Persoonlijke gegevens omtrent de kinderen worden enkel gebruikt om de vereiste administratie correct te kunnen verrichten.

Het project DISCIMUS maakt het mogelijk dat de scholen en het Agentschap voor Onderwijs Diensten constant leerlingengegevens uitwisselen. Zodra onze school bepaalde leerlingengegevens inbrengt in haar softwarepakket of als ze die gegevens verandert, wordt de informatie onmiddellijk toegevoegd of veranderd in de databank van AgODi. We vragen de ouders met aandrang de gegevens op het inschrijvingsformulier correct in te vullen en bij wijziging ervan de school onmiddellijk op de hoogte te stellen.

Het project DISCIMUS = snelle, betrouwbare en gebruiksvriendelijke uitwisseling van deze informatie, o.a. :

 • Leerlinggegevens voor de SES-indicatoren
 • Controleren van leerplicht, kleuterparticipatie
 • Dubbele inschrijvingen op te volgen
 • Mogelijk om kort op de bal te spelen wat belangrijk is om de gegevens zo snel mogelijk te registreren

De school beslist in welk leerjaar uw kind start. De genomen beslissing wordt ten aanzien van de ouders  gemotiveerd en mondeling toegelicht. De school geeft ook aan welke bijzondere aandachtspunten er in het  schooljaar voor je kind zullen genomen worden.