Engagement

 

ENGAGEMENTSVERKLARING

Engagement in verband met oudercontact

In het begin van het schooljaar, voor de kleuterschool en 1ste en 2de leerjaar eind augustus en voor de 2de en 3de graad in de 1ste week van september  licht de leerkracht de krachtlijnen van zijn of haar klaswerking toe. Er worden ook concrete afspraken gemaakt rond leren leren en ondersteuning bij lessen en huiswerk. Deze vergadering is erg belangrijk en we verwachten jullie aanwezigheid, om het schooljaar van uw kind vlot te laten verlopen. Goede afspraken maken goede vrienden.

Twee maal per jaar wordt U schriftelijk, individueel uitgenodigd door de klastitularis om samen de ontwikkeling en de evolutie van uw kind te bespreken. Indien er zich op andere momenten problemen voordoen wordt u uitgenodigd door de juf of de zorgcoördinator van de school. Bij vragen of problemen van jullie,  ouders, zijn we altijd bereid om samen naar de beste oplossing voor uw kind te zoeken. U dient daarvoor wel een afspraak te maken met de school en/of met de betrokken leerkracht. Veel ouders spreken de leerkracht aan op het ogenblik dat deze verantwoordelijk is voor een groep kinderen en dat kunnen we niet toestaan.

 

Engagement inzake voldoende aanwezigheid

Niet alleen voor leerplichtige leerlingen maar ook voor kleuters is een voldoende aanwezigheid op school essentieel voor een succesvolle schoolcarrière. Ouders engageren zich om hun kinderen ’s ochtends en ’s middags op tijd naar school te brengen. De start van de dag in de klas is zeer belangrijk. Door uw kinderen op tijd naar school te brengen toont u waardering en respect voor de klaswerking, de leerkracht en de klasgenoten. Ouders engageren zich ook om hun kinderen regelmatig naar school te laten gaan en de school te steunen in de aanpak van het spijbelen. De aanwezigheid van je kind op school heeft gevolgen voor het verkrijgen en behouden van de schooltoelage, voor de toelating tot het eerste leerjaar en voor de kinderbijslag. Daartoe moeten wij de afwezigheden van je kind doorgeven aan het departement onderwijs en aan het CLB. Over de toekenningsvoorwaarden van de schooltoelage kan u informatie vinden op de website www.studietoelagen.be.

Documenten voor aanvraag van de studietoelage kunt u bekomen bij de zorgcoördinator.

Op tijd op school komen in onze school betekent dat uw kind om 08u40 bij het belsignaal samen met de klasgenoten en de juf in de rij naar de klas stapt. Ouders nemen afscheid op de speelplaats. Ouders van de jongste kleuters volgen de afspraken van de juf.

 

Engagement in verband met het deelnemen aan alle vormen van individuele begeleiding.

Ouders engageren zich om positief mee te werken aan het begeleidingsaanbod van de school. Bij de uitbouw van kwaliteitsonderwijs staat preventie centraal.

Ons zorgbeleid ziet er als volgt uit:

De klasleerkracht is de spil en organiseert haar werking, dit ism. de co-teacher.

Algemene basiszorg is een antwoord op de gewone zorgvragen van de leerlingen. In een  spontane signalering speelt de leerkracht in op deze gewone zorgvragen en biedt eerstelijnshulp.

-Er heerst een veilig pedagogisch klimaat.

-Er is en krachtige leeromgeving waarin elke leerling in zijn leerproces ondersteund wordt.

-De klasleerkracht zorgt voor een gestructureerde basisaanpak.

    -De klasleerkracht volgt de globale ontwikkeling van het kind.

We gebruiken in elke klas  een  kindvolgsysteem. Van ieder  kind wordt in een digitaal systeem alle nuttige gegevens  bijgehouden.

 

De kleuterschool werkt met het KVS waarin zowel de persoonsgebonden als de cultuurgebonden ontwikkelingsdoelen van elk kind worden geobserveerd en eveneens digitaal genoteerd. De klasleerkracht maakt 2 tot 3 x een beeldvorming, gebaseerd op observaties uit de dagdagelijkse werking, acties en doelen die ze vooropstelt. Ook eventuele andere toetsresultaten  worden hierin bijgehouden. Een screening op luisteren & spreken wordt per gemelde kleuter individueel ingevuld en bijgehouden. Deze gegevens gaan door naar de LS waarin andere observaties en toetsresultaten verder aangevuld worden.

 

In de lagere school hebben de klasleerkrachten regelmatig overleg met de zorgcoördinator. Een klasscreening wordt eveneens 2 tot 3 x ingevuld. Zowel de persoonsgebonden ontwikkelingsdoelen als de cultuurgebonden doelen worden ruim in beeld gebracht en beschreven. De kindcontacten die in oktober en maart doorgaan gebeuren in een sfeer van vertrouwen en bieden de kinderen de mogelijkheid tot zelfreflectie, zodat ze samen met hun leerkracht hun eigen leerproces kunnen bijsturen. De ouders worden betrokken en geïnformeerd tijdens de oudercontacten. Naast de regelmatige afname van evaluaties wordt er in samenspraak met de zorgcoördinator een afname voorzien van een aantal genormeerde testen. In het 4de en 6de leerjaar doen we mee aan de interdiocesane proeven (IDP’s)

Deze resultaten geven ons, naast de dagdagelijkse observaties, de nodige feedback om ons onderwijs aan te passen, het leerproces van de kinderen bij te sturen, richting te geven aan de ontwikkeling van het leren. De co-teacher staat ter beschikking om de klasleerkracht te ondersteunen of hulp te bieden aan de betrokken leerling. Dit kan zowel binnen als buiten de klas.

 

Bij kinderen met verhoogde zorg wordt de aanpak gericht op de klasomgeving en de specifieke noden van het kind. Op basis van alle verkregen informatie worden doelen gesteld en hulpvragen geformuleerd. Deze worden met de klasleerkracht, de zorgcoördinator en het CLB besproken op het MDO. Het kind en ook de ouders worden geïnformeerd en betrokken in de gesprekken. De gegevens worden verder geanalyseerd door de zorgcoördinator en zij zoekt en plant samen met de verschillende partners interventies om de leerling verder te begeleiden.

 

Bij uitgebreide zorgvragen gaan we nog dieper in op de noden van het kind. In gesprek en samenspraak met ouders en kind, het CLB het ondersteuningsnetwerk, mogelijke externe therapeuten worden de afgesproken doelen en afspraken vastgelegd in een handelingsplan en worden deze in en uit de klas uitgevoerd. De uitwerking wordt per trimester geëvalueerd. De zorgcoördinator coördineert het geheel, zorgt voor een goede communicatie naar de verschillende betrokken partners. In de dagdagelijkse activiteiten worden er redelijke aanpassingen toegepast. De leerlingen worden van dichtbij gevolgd met extra accenten/aanpassingen/dispensaties. Het zinvol inzetten van gebruik van de computer heeft haar nut. Al deze inspanningen resulteren in een beter functioneren en in een beter welbevinden van de leerling.

 

Een laatste zorgstap kan uitzonderlijk schooloverstijgend zijn. Als je kind specifieke onderwijsbehoeften heeft, willen we graag verder in gesprek gaan. Specifieke onderwijsbehoeften is een breed begrip. Het betekent dat je kind mee als gevolg van een fysieke, verstandelijke of zintuiglijke beperking niet zomaar aan het gewone lesprogramma kan deelnemen. De school kan ook zelf aanpassingen voorstellen op basis van de vaststellingen in de loop van het schooljaar. Welke maatregelen aan de orde zijn, zal afhangen van wat je kind nodig heeft en wat wij als school kunnen organiseren. Als de inspanningen niet resulteren in een beter functioneren en een beter welbevinden en de school kan niet inspelen op de specifiek behoefte van de leerling kunnen er mogelijk contacten gelegd worden met een andere school. We vinden het belangrijk dat het schoolteam samen met het CLB de ouders en leerling ondersteunen. Dit vraagt tijd en respect voor gevoelens en willen we ook bieden. Ouders en leerling worden actief betrokken. De zorgcoördinator vervult hier een centrale rol en gaat mee naar de andere school voor een eerste kennismaking.

 

De school bewijst haar professionaliteit door:

  • Ouders op tijd te informeren
  • Ouders regelmatig en op voorhand te contacteren
  • Voldoende tijd te nemen
  • Mogelijke gesprekken te plannen op rustige momenten
  • Gesprekken voor te bereiden
  • Eerlijke en correcte informatie te geven
  • Bezoek organiseren aan de mogelijke scholen

 

Een positief engagement ten opzichte van de onderwijstaal van de school.

U koos voor een Nederlandstalige school. Daar zijn we blij om. Deze keuze vraagt van anderstaligen onder u echter een groot engagement en een consequente houding tegenover de taalregels.

Op school worden we ertoe aangezet om het Nederlands als onderwijs- en omgangstaal te gebruiken, behalve in de lessen vreemde talen. Ook tijdens de speeltijd en de middagpauze, op schoolfeesten, schooluitstappen of reizen door de school georganiseerd, spreken we uit respect voor elkaar de Nederlandse taal. Op deze manier wil de school de leerlingen alle kansen geven om het Nederlands zo goed mogelijk te leren beheersen.

Alle contacten (mondeling en schriftelijk) tussen ouders, leerkrachten en directie gebeuren in het Nederlands.

Bij gebrekkige kennis van deze taal door de ouders willen we als school ons uitzonderlijk inzetten om de communicatie in het Frans of Engels correct en juist te laten verlopen. Soms is de noodzaak aanwezig om ouders met de juiste nuance in te lichten, zodat school- en thuissituatie goed kan afgestemd blijven, waardoor het kind de best gerichte ondersteuning kan verkrijgen. We zullen ook informatie bieden aan ouders om zelf een taalcursus Nederlands te volgen.

 Aangezien voor kinderen uit taalgemengde of anderstalige  gezinnen Nederlands praten op school vaak niet volstaat, verbinden de ouders zich er toe, om in de mate van het mogelijke, ook in hun vrije tijd de kinderen Nederlandstalige boeken of tijdschriften te laten lezen of voor te lezen, de Nederlandstalige bibliotheek te bezoeken, tv-programma’s te laten kijken, eventueel ook in jeugdbeweging, sport- of hobbyclub de taal te laten oefenen.

Leerkrachten en directie willen alle jongeren groeikansen geven en vinden het heel positief dat anderstalige leerlingen zich willen bekwamen in het Nederlands. Daarom stellen zij alles in het werk om dit te kunnen bereiken. Zij rekenen dan ook op de volledige medewerking van de ouders en de leerlingen zelf.